Menu

Інформація, новини, оголошення

Отримати ваучер на безкоштовненавчання – реально!

 

Ваучерами можутьскористатися люди, старші 45 років; звільнені з військовоїслужби; учасники АТО; та внутрішньопереміщені особи

Більше ста людей на Полтавщині з початку року отрималиваучери для підвищеннякваліфікації за спеціальністю «медсестринство», для підтриманняконкурентоспроможностіна ринкупраці. Їх одержали працюючімедсестри, якимвиповнилося 45 років і котрімають не менше 15 років страхового стажу.

– Ваучеридаютьможливістьпрацівникаміз числа середньогомедичного персоналу підвищитикваліфікацію та отриматикомп’ютернізнання, щодадутьзмогупрацювати в лікувальнихустановах при впровадженнямедичноїреформи, – пояснює начальник відділуорганізаціїпрофнавчанняПолтавськогообласного центру зайнятості Алла Цілина. 

Загалом з початку року вручено близько 120 ваучерів.          
За кількістюотриманих у минуломуроціваучерів Полтавщина утримуєпершість по Україні.

За якимипрофесіямиможнаотримати ваучер?

Можнаотриматитакий документ, щодає право на безкоштовнуперепідготовку, підвищеннякваліфікаціїабоотриманнянаступногоосвітньо-кваліфікаційногорівня  зарізнимипрофесіями та спеціальностями.

Перелікпрофесій, спеціальностей, напрямівпідготовки та підвищеннякваліфікації, для навчання за якимиможе бути виданий ваучер, визначений наказом МіністерствасоціальноїполітикиУкраїнивід 25.06. 2015 року № 661.        
ІзповнимПерелікомможнаознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15

Зокрема, взуттьовик, водійтролейбуса, електрогазозварник, кухар, кондитер, машиністдорожньо-будівельних машин та інші.

Якийіснує порядок видачіваучерів?

Станом на 1 травня 2019 року діє Порядок видачіваучерів для підтриманняконкурентоспроможностіосіб на ринку праці, якийзатвердженоПостановоюКабінетуміністрівУкраїни  від 20.03. 2013 року № 207  (іззмінами).

Повний текст за посиланням: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-п

– Тим, хтозацікавився і бажаєотримати ваучер, потрібнозвернутися до службизайнятості за місцемреєстраціїчипроживання, – наголошує Алла Цілина. – Людина отримуєконсультаційнупослугу,  ваучер, якийдає  можливістьбезкоштовногонавчання. Обираєнавчальний заклад ізвизначеногоперелікута  укладає з ним угоду.   Центр зайнятостіздійснюєпроплату за освітнюпослугу по укладеному договору. Клієнтнавчається, отримує документ державного зразка і продовжуєпрацювати.

Вартістьнавчання не можеперевищувати 10-кратного розмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб.

Хтоможеотримати ваучер?

Ваучери, відповідно до названого Порядку, видаються одноразово чотирьомкатегоріямнаселення:

* особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягненнявстановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування” пенсійноговіку;

*особам, звільненим з військовоїслужби (крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби), служби в органах внутрішніх справ, Державноїслужбиспеціальногозв’язку та захистуінформації, органів і підрозділівцивільногозахисту, податковоїміліціїабоДержавноїкримінально-виконавчоїслужби у зв’язкуізскороченнямчисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування” пенсійноговіку, за наявностівислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсіювідповідно до Закону України “Про пенсійнезабезпеченняосіб, звільнених з військовоїслужби, та деякихіншихосіб”;

*особам, звільненим з військовоїслужбипісляучасті у проведенніантитерористичноїоперації, у здійсненнізаходівіззабезпеченнянаціональноїбезпеки і оборони, відсічі і стримуваннязбройноїагресіїРосійськоїФедерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсіювідповідно до Закону України “Про пенсійнезабезпеченняосіб, звільнених з військовоїслужби, та деякихіншихосіб”;

*внутрішньопереміщеним особам працездатноговіку за відсутностіпідходящоїроботи.

НЕ поширюєтьсядія Порядку на:

* осіб, які не маютьпрофесійно-технічноїабовищоїосвіти;

* осіб, які проходили протягомостанніхтрьохроківперепідготовку за рахуноккоштів Фонду державного соціальногострахування на випадокбезробіття;

* осіб, якізареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.  

 

#ДСЗ #служба_зайнятості #центр_зайнятості

#ДЦЗ #ПолтавськийОЦЗ #ГадяцькаМРФ.

https://www.facebook.com/HadiachCZ/

https://pol.dcz.gov.ua/


Рекрутинг від служби зайнятості: реальні переваги для роботодавців

Останнім часом в нашій мові з’являється багато запозичених слів, які не тільки складні у вимові, а й не зрозумілі за значенням. Наприклад, «рекрутинг» і похідні від нього «рекрутер», «рекрутинговий». Ці поняття напряму пов’язані зпошуком і підбором персоналу. Але як розібратись роботодавцю в нюансах рекрутингових послуг, щопропонують численні агентства? І які переваги має рекрутинг від державної служби зайнятості?

Новомодне поняття рекрутинг має досить давнє коріння. Підбір персоналу як такий з’явивсяще до нашої ери в епоху рабовласників. У вельмож були спеціально навчені слуги (прототип сучасних рекрутерів), до обов’язків яких входив відбір найбільш сильних і здорових рабів. При цьому оцінювався не лише зовнішній вигляд, а й набуті навички роботи.

Рекрутинг, як індустрія, почав розвиватись в середині 19 сторіччя в період промислових революцій. Заводам і фабрикам потрібно було багато працівників. Це спричинило появу численних приватних фірм, що займались підбором персоналу за винагороду роботодавця.

В часи СРСР планова економіка знехтувала значенням рекрутингу в регулюванні питань зайнятості населення. Працівників на робочі місця направляла сама держава шляхом рознарядки. Такий підхід був подібний до лотереї: керівник не мав жодної уяви про те, чи підійде йому співробітник і як ним керувати. Вимоги роботодавця до кандидата нікого не цікавили, рівно як і особисті побажання працівника до майбутнього місця роботи.Тому рекрутинг як вид діяльності на пострадянській території почав розвиватися тільки після 1991 року.

Що розуміють під рекрутингом зараз?

Рекру́тинг (від фр. recruit – «набирати», «вербувати») =підбір персоналу в штат організації.Підбір персоналу в свою чергу передбачає пошук кандидатів+ їх відбір + мотивація до роботи саме на цьому робочому місці(посаді).

Рекрутер – людина, яка займається пошуком івідбором працівників. До йогобезпосередніхфункційможнавіднести:

 • визначення/уточнення вимог до кандидата (заявка на вакансію),
 • формування критеріїв оцінки кандидата,
 • вибір способу закриття вакансії,
 • складання і розміщення оголошень про вакансії,
 • пошук і аналіз резюме кандидатів,
 • проведення телефонних співбесід,
 • проведення особистих співбесід, ознайомлення кандидатів з особливостями й перевагами роботи у даного роботодавця;
 • анкетування і тестування претендентів,
 • перевірка рекомендацій,
 • вибір кандидатів-фіналістів, формування у них позитивного враження про вакансію і роботодавця,мотивація їх до працевлаштування;
 • організація зустрічей кандидатів з керівником підрозділу і керівником компанії;
 • надання відмов кандидатам, які не пройшли співбесіду, занесення їх резюме до бази даних за певною професією (кадровий резерв);
 • контроль виходу нового співробітника на роботу, знайомство кандидата з історією компанії, особливостями роботи та перевагами працевлаштування.

Як видно визначення поняття «рекрутер» просте, а ось функцій у нього хоч відбавляй. Адже підбір персоналу досить складний процес. Від його якості залежить успіх будь-якого бізнесу. Дуже важливо не помилитись у виборі, щоб потрібні люди опинились на потрібних місцях.

У багатьох маленьких компаніях, а подекуди і не маленьких, підбір працівниківздійснюють або начальники підрозділів, або навіть самі власники. Але яка вірогідність ефективності такого рекрутингу? Напевно, що не висока. Вони не мають необхідних ресурсівдля якісного підбору персоналу: компетенції (знань і досвіду пошуку й відбору кандидатів), часу (адже потрібно займатись паралельно з рекрутингом своїми безпосередніми обов’язками), бази даних кандидатів (на її формування знову ж таки потрібен час і знання про канали пошуку).

Безперечно є свої плюси в самостійному рекрутингу, такі як:

 • особистий контроль процесу оцінки і відбору кандидатів;
 • створення чіткого уявлення про стан ринку праці, що позитивно позначається на формуванні вимог до кандидатів і визначенні умов роботи;
 • підбір фахівців, які будуть максимально гармонійно відповідати іміджу компанії (адже роботодавець чи його помічники краще розуміють атмосферу і настрій в колективі).

Але  якщо для компанії важливо швидко і якісно закрити вакансію чи набрати одночасно велику кількість працівників, а свої рекрутери в штаті відсутні, то все говорить за доцільність звернення до послуг рекрутингових агентств. Це дозволить керівнику підприємства чи підрозділу не витрачати час на «невідповідних» кандидатів, а займатися вирішенням стратегічних бізнес-завдань. Швидкість підбору персоналу в середньому збільшується в 2 рази. Перш за все через наявність в рекрутингового агентства потужної бази резюме, багатого досвіду в справі пошуку і підбору персоналу різного рівня.

А якщо компанія не хоче афішувати відомості про свої вакансії через свої канали, наприклад у випадку пошуку заміни певного фахівця, звернення до зовнішніх рекрутерівє найкращим способом задоволення кадрових потреб.

Крім економії часу доречно згадати і про економію коштів. Особливо коли мова йдеться про рекрутингові послуги Державної служби зайнятості. Можна заперечити, що якісні послуги не можуть бути безоплатними. Як аргумент: кожен роботодавець вже заплатив за них сплачуючи податки. Тож вправі скористатися тими благами, на які має право згідно з законодавством як добросовісний громадянин, підприємець, роботодавець. А щодо якості послуг служби зайнятості в пошуку й підбору персоналу варто зазначити таке:

 • державна служба зайнятості з обласними центрами і районними філіями по суті є найбільшим і найпотужнішимрекрутинговим агентством в Україні;
 • розгалуженість мережі служби зайнятості й численність звернень громадян дозволяє мати їй найбільшу базу даних резюме кандидатів за різними професіями і сферами діяльності.
 • кваліфікація фахівців служби зайнятості постійно підтримується професійним навчанням, що організовується на місцях (регіональних центрах зайнятості) і централізовано на базі Інституту підвищення кваліфікації ДСЗ;
 • використовуючи сучасні технології і способи підбору персоналу, власну базу резюме та інші канали пошуку кандидатів фахівці служби мають можливість оперативно запропонувати перевірених кандидатівпровести їхоцінку й відбір відповідно до вимог роботодавця.
 • якщо роботодавець хоче перевірити кандидата-фіналіста в роботі, у взаємодії з колегами і клієнтами, служба зайнятості етап адаптації може організувати як стажування працівника на робочому місці. Такий варіант дозволить працівнику не втратити свій статус і виплати по безробіттю, а роботодавцю придивитись до кандидата без укладання трудового договору.  У разі ж не проходження випробувального терміну рекомендованим кандидатом гарантовані заміни іншим претендентом;
 • загальна для всієї України база даних, постійний моніторинг ринку праці дозволяють фахівцям служби вийти на тих кандидатів, які потрібні роботодавцю. У випадку, коли роботодавець має можливість вирішення питання підвезення працівників чи забезпечення їх житлом, то служба зайнятості може підібрати  персонал відповідної кваліфікації в суміжних районах чи областях.

Зокрема в Полтавському обласному центрі зайнятостівже напрацьований подібний досвід підбору персоналу. Так вакансії роботодавців нашого регіону  укомплектовуються працівниками з сусідніх областей чи навпаки. Чи роботодавцю, який має виробничі потужності в одному районі області,  фахівці обласної служби зайнятості, укомплектували вакансії працівниками з найблищих районів

Володіючи такими ресурсами,державна служба зайнятості має безперечні переваги для роботодавців, що потребують персонал для впровадження і розвитку свого бізнесу.

 

Матеріал підготовлений відділом

інформаційної роботи Полтавського

обласного центру зайнятості (тел.0532 51 84 38).

 

#ДСЗ #служба_зайнятості #центр_зайнятості

#ДЦЗ #ПолтавськийОЦЗ #ГадяцькаМРФ.

https://www.facebook.com/HadiachCZ/

https://pol.dcz.gov.ua/Оголошення

Приймальня

 перший, третій вівторок
друга п’ятниця кожного місяця
виїзний прийомперша середа кожного місяця
 (КУДІНОВ І.Г., МАРЧЕНКО А.О., ШАВШИН Г.М.)
Кожний вівторок кожного місяця
кожний четвер кожного місяця
виїздний прийом - другий вівторок кожного місяця
перший понеділок, друга п’ятниця кожного місяця.
виїзний прийом - третій вівторок кожного місяця.
перша,третя середа кожного місяця
з 9.00 до 12.00
ПОПЕЛЬНЮХ  Анатолій Федорович
2-й вівторок кожного місяця
з 9-00 до 11-00
САВЧЕНКО Володимир Васильович 
4-й вівторок кожного місяця
з 10-00 до 12-00
СУХАНЬ Олександр Якович
4-та середа кожного місяця
з 10-00 до 12-00

Прийом громадян проводитиметься в приміщенні районної ради за адресою: м.Гадяч, вул. Лесі Українки, 2.

Попередній запис на прийом проводитиметься за тел: (05354) 2-06-94 або у виконавчому апараті районної ради  каб.№ 3